Hval, Viker og Nes menighet


Ådal kirkekontor: tlf.: 90 11 12 23 / post@ringerike.kirken.no

Sokneprest: Pål Asle Djupvik, tlf.: 95 20 88 56 / paal.asle.djupvik@ringerike.kirken.no

Menighetspedagog: Anne-Marthe Bergsland-Larsen, tlf.: 47 81 51 47 / anne-marthe.larsen@ringerike.kirken.no

Kirketjener Hval: tlf.: 94 88 23 41

Kirketjener Viker/Nes: tlf.: 40 40 75 20

Sekretær: Mona Steingrimsen, tlf.: 90 11 12 23 / mona.steingrimsen@ringerike.kirken.no

 

Menighetsråd 2019-2023:

 

Hval:

Janne Berghagen Christensen (leder): janne.christensen401@gmail.com - tlf: 924 53 122

Viker:

Aud Pålsrud (leder):  aud.paalsrud@outlook.com - tlf: 928 68 653

Nes:

Åste Bratli (leder): aste.bratli@ringerike.kommune.no - tlf:976 73 809

 

Resultat av årets menighetsrådsvalg i Ringerike


Årets kandidater er nå klare. 

Kirkevalget 2023

Resultatet viser at det har vært mange forandringer i forhold til Nominasjonskomiteens listeforslag. Det er dermed nyttig å si sin mening, det er demokrati i praksis det. Du finner resultatet for din menighet her.

Tilbake

Åpning av navnede minnelunder søndag 3. september.


Fellesrådet har sett de siste årene en trend der flere og flere ønsker å sette ned urnen ved en navnet minnelund. En navnet minnelund har et felles minnesmerke hvor man setter opp en navneplate, men selve stedet der urnen settes ned markeres ikke. Pårørende kan sette ned blomster eller lys ved det felles minnesmerke, også Gravferdsmyndigheten pynter ved dette felles gravminnet.

Navnet minnelund på Norderhov kirkegård

Bakgrunn.
Ringerike kirkelige fellesråd har fått gravferdsmyndigheten delegert fra Ringerike kommune.

På Ringerike velger nesten 8 av 10 kremasjon. Det er helt i norgestoppen, og kun to andre kommuner i landet som har en større kremasjonsandel enn Ringerike.

Det er i dag to navnede minnelunder på Ringerike, henholdsvis i Hønefoss og i Haug. Den i Hønefoss fylles raskt opp, slik at det der er kun personer som hører hjemme i Hønefoss sogn som får gravlegge urner der. På de andre gravplassene er det fritt valg for kommunens innbyggere.

En urnegrav, og en navnet minnelund er særdeles arealeffektiv, og vi unngår å bruke matjord til gravlund. Med det prøver vi å etterkomme bærekraftmålene.

Norderhov kirkegård.

Med utgangspunkt i avtrykket etter det gamle gravkapellet på Norderhov, så ønsket vi å lage en navnet minnelund på de tuftene.

 

Oversiktsbilde av Norderhov kirke og gravkapell

Skissen fra landskapsarkitekt Marianne Laa i AsplanViak ble som følger:

 

Planskisse over minnelunden på Norderhov

Etter en utlysningsprosess ble det Bjerke landskap AS som vant anbudet. Han har gjort en god jobb med lokal stein og masser.

Resultatet ble som følger:

 

Navnet minnelund på Norderhov kirkegård

Nå skal vi ta minnelunden i bruk.
Den Norske kirke åpner den etter gudstjensten 3. september klokken 11:00. Det blir påfølgende kirkekaffe arrangert av Norderhov menighetsråd.

 

Hval kirkegård.

Hallingby er et av de stedene Ringerike kommune har sagt er et satsningsområde. Fellesrådet følger disse føringene og hvor befolkninen er. Som følge av dette så valgte vi å anlegge en navnet minnelund på Hval kirkegård.

På kirkegården var det et skjermet område som passet perfekt til en navnet minnelund:

 

Området p Hval kirkegård som ble satt av til Navnet minnelund

Landskapsarkitekt Marianne Laa i AsplanViak gikk her for en helt annen løsning og  materialbruk. Også her ble det Bjerke landskap AS som vant anbudsprosessen.

Resultatet ble kjempeflott.

 

Navnet minnelund Hval kirkegård

 

Nå skal vi ta minnelunden på Hval tas i bruk.
Den Norske kirke åpner den etter gudstjensten 3. september klokken 14:00.

Det blir påfølgende kirkekaffe arrangert av Hval menighetsråd.

Navnet minnelund Hval kirkegård

 

Tilbake

Hvilket sokn tilhører du?


Er du usikker på om du har stemmerett ved kirkevalget i september?

Fra senest 10. august er disse opplysningene tilgjengelig på kirken.no/minside

Manntall er en systematisk oversikt over hvilke innbyggere som har stemmerett  til valg. Dersom man ikke står i manntallet, kan man ikke stemme ved valget.

§ 2-6.Kontroll av manntallsopplysninger

(1) Den enkelte person skal fra senest 10. august få anledning til å gjøre seg kjent med opplysninger i soknets manntall om seg selv eller en annen person som en har fått fullmakt fra.

(2) Manntallsopplysningene som tilgjengeliggjøres etter første ledd, skal kun inneholde navn, adresse, fødselsdato, hvilke valg vedkommende har stemmerett i og eventuelt manntallsnummer og kretsopplysninger til de manntallsførte.

 

Disse opplysningene finner du ved å logge in på kirken.no/minside

Tilbake

Her stemmer du til årets Kirkevalg


Kirkevalget 2023 i Ringerike.

 

Med dette kunngjør Den norske kirke tid og sted for valg i Ringerike. Det skal velges medlemmer til menighetsråd og til Tunsberg bispedømmeråd og Kirkemøtet.

Kirkevalget 2023

11. september kl. 10-21

Haug sokn                      -            Haugvang, Ullerål skole, Benterud skole

Hval sokn                       -             Hallingby skole, Ullerål skole  

Hønefoss sokn               -             Benterud skole, Veien skole, Ullerål skole

Lunder sokn                   -             Sokna skole    

Nes sokn                        -             Nes omsorgssenter    

Norderhov og Ask sokn  -           Benterud skole, Veien skole, Tyristrand kulturhus

Tyristrand sokn               -            Tyristrand kulturhus   

Ullerål sokn                     -            Ullerål skole, Haugvang   

Veme sokn                      -            Veien skole    

Viker sokn                       -            Hallingby skole, Nes omsorgssenter  

 

På valgdagen må du gå til den stemmekretsen du tilhører. Er du usikker på hvor, så gå dit hvor du stemmer til Kommune- og fylkestingsvalg.

Stemmeseddel slippes i valgurne

Digital forhåndsstemming skjer i perioden fra 10. august til 6. september på kirkevalget.no.

Du kan forhåndsstemme digitalt og på papir i perioden 10.august – 8.september mandag til fredag kl 10-12 ved Kirkekontoret i Hønefoss kirke, Kirkegata 12, 3510 Hønefoss

Felles nasjonal forhåndsstemmedag i Ringerike i alle menighetenes kirkestuer/menighetshus torsdag 31.august kl 15-20.

Det vil også være mulighet for forhåndsstemming etter gudstjenestene:

Haug sokn                                          -           27.08.2023

Hval sokn                                           -            03.09.2023

Hønefoss sokn                                   -           27.08.2023

Lunder sokn                                       -            03.09.2023

Nes sokn                                            -           13.08.2023

Norderhov og Ask sokn                     -            20.08.2023 + 03.09.2023

Tyristrand sokn                                 -              27.08.2023

Ullerål sokn                                       -             03.09.2023

Veme sokn                                        -              -------------

Viker sokn                                          -             03.09.2023

 

Velkommen til Kirkevalget 2023!  

Tilbake
Velg kalender